KVKK

FOLLOWINO WEB

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARD BİLİŞİM) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız.

ARD BİLİŞİM olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

ARD BİLİŞİM işbu KVKK aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da şirketimizce paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (kişisel veri), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, şirketimiz ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; şirketimizden talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle şirketimizce işlenmektedir.

ARD BİLİŞİM KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYOR?

ARD BİLİŞİM, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılabilir:

 •  Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 •  İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 •  Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 •  Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 •  Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 •  Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 •  Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 •  Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 •  Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 •  Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

https://www.followino.net/  web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan ziyaretçilerimizin verdikleri veriler, ziyaretçilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca ARD BİLİŞİM tarafından işlenmektedir.

https://www.followino.net/ ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu KVKK aydınlatma metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da düzenlenen ilkelere uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. tarafından tutulmakta ve işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; pay sahiplerimize, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve mevzuat uyarınca yetkili kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar ve kolluk kuvvetleri ile de paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

ARD BİLİŞİM ile paylaşılan kişisel veriler, ARD BİLİŞİM gözetimi ve kontrolü altındadır. ARD BİLİŞİM, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Şirketimizin genel müdürlük birimleri, şubeleri, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

KVKK MADDE 11 KAPSAMINDA SAYILAN HAKLARINIZ

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, madde 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile ARD BİLİŞİM’ e iletebilirsiniz. ARD BİLİŞİM’ in usulüne uygun olarak yapılmayan veya yazılı olmayan başvuruları reddetme hakkı saklıdır.

Başvurunuzu yazılı olarak ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Koç Kuleleri, Söğütözü Cad. No:2, A Blok, Kat:20-21 No:60 Çankaya/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, +(90) 312 299 25 95 numaralı telefonumuzu arayabilir ya da [email protected] adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

FOLLOWINO

FOLLOWINO KVKK AYDINLATMA METNİ

T.C. İçişleri Bakanlığının almış olduğu ve uygulamaya konulan kararlar uyarınca, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, salgını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına kişilerin pek çok iş ve işlemlerden faydalanabilmesi amacıyla HES kodu almaları, ateş ölçümü gerçekleştirilmesi ve talep edildiğinde yetkililerle paylaşmaları zorunlu kılınmıştır.

Bu kapsamda kapalı alan kişi sayma ve optimizasyon faaliyetleri gösteren FOLLOWINO, ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARD BİLİŞİM) bünyesinde geliştirilmiştir. FOLLOWINO sistemi anlık görüntü almaktadır ve HES KODU ile diğer kişisel bilgilerinize ilişkin bu kapsamda herhangi bir veri kayıt altında tutulmamakta ve işlememektedir

Bununla birlikte, verilerin işlenmesinin yasal düzenlemeler ile kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına binaen işlenebilecek verilerinize ilişkin, ARD BİLİŞİM olarak, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları sizlerin dikkatine sunarız.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabileceğimize ilişkin işbu açık rıza metninin tarafınıza ulaşması ile muvafakat vermiş bulunuyorsunuz.

İşlemeye konu kişisel verileriniz:

 • Kamera görüntüsü, ateş ölçümü verisi, HES KODU

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Açıklanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 6/1 maddesi gereğince ilgili kişinin açık rızasına istinaden termal kameralar ve HES takip cihazı aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilecektir.
Kişisel verileriniz, şirketimiz ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, hukuki ve akdi yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli durumlarda kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde yahut bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması ve korunması için gerekli olması halinde ilgili idari makamlar, adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilir.

KVKK MADDE 11 KAPSAMINDA SAYILAN HAKLARINIZ

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, madde 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu kapsamda yukarıda açıklanan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde kimlik ibrazı ile şirket merkezi adresimiz olan Koç Kuleleri, Söğütözü Cad. No:2, A Blok, Kat:20-21 No:60 Çankaya/ANKARA adresine posta ile, noter vasıtasıyla veya [email protected] adresine elektronik imzalı veya mobil imza ile talebinizi gönderebilirsiniz. ARD BİLİŞİM’in usulüne uygun olarak yapılmayan veya yazılı olmayan başvuruları reddetme hakkı saklıdır.

ARD BİLİŞİM, işbu KVKK aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Bilgilerinize sunarız.